eRecept Lékař 10.0 [free]

Descrição

Aplikace je určena výhradně pro lékaře.
Co je eRecept?
eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).
Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý
přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.
Aplikace slouží k založení elektronického receptu (eRecept) a odeslání elektronického receptu do Centrálního úložiště elektronických receptů.
V mobilní aplikaci lze zakládat eRecepty s HVLP (hromadně vyráběné léčivé přípravky) nebo IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky).
Aplikace umožňuje vygenerování průvodky elektronického receptu do formátu PDF.
V aplikaci lze vyhledat elektronický recept, který byl založený daným uživatelem.
Pro používání aplikace je zapotřebí:
- zřízený kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis
- zřízení přístupu do Centrálního úložiště
- provést žádost zdravotnického zařízení pro přístup do centrálního úložiště
Více informací na https://www.epreskripce.cz.


The application is designed exclusively for physicians.
What is eRecept?
eRecept recipe is issued in electronic form. ERecept physician issued is stored in so-called. Central electronic prescription repository (Cuero).
EReceptu each is assigned a unique identifier. The pharmacy then reads the identifier eReceptu pharmacist and if eRecept in Cuero found, issue a prescribed medicinal
product to a patient. Information about the dispensing of the medicinal product shall be entered in Cuero.
The application is used to establish an electronic recipe (eRecept) and sending an electronic prescription to the central repository of electronic prescriptions.
The mobile application can be created eRecepty with HVLP (Proprietary Medicinal Products) or IPLP (individually prepared medicines).
The application allows průvodky generate an electronic prescription to PDF.
The application is searchable electronic prescription, which was founded by the user.
To use the application requires:
- set up a qualified certificate for electronic signature
- establishment of access to the central repository
- implement the request of the medical device to access the central repository
More information on https://www.epreskripce.cz.

Comentário do Editor

versões Antigas

Baixe por QR Code
  • Nome do Aplicativo: eRecept Lékař
  • Categoria: Saúde e cond. físico
  • Código App: cz.sukl.ereceptlekar
  • A versão mais: 10.0
  • Exigência: 6.0 ou superior
  • Tamanho : 31.23 MB
  • Atualizado: 2020-06-30